top of page

Trang thông tin điện tử Uỷ hội sông Mê Công quốc tế

Dự báo lũ Hạ lưu vực Mê Công (MRC) 

Dự báo Hạn Hạ lưu vực Mê Công (MRC) 

Hệ thống Cảnh báo lũ quét (MRC)

Giám sát tài nguyên nước Hạ lưu vực Mê Công

Giám sát chất lượng nước Hạ lưu vực Mê Công

Dịch vụ thông tin số liệu (MRC)

MRC_Logo.png

MRC website

FF1.png
Dought.png
FFGS.png
LMB_FF.png
WQ.png
Info.png

MRC Flood Forecast

MRC FFGS 

MRC Drought Forecasting

Hydrological Monitoring

Water quality Monitoring

Data services 

Hướng dẫn sử dụng

User guides 

bottom of page