top of page

Hướng dẫn sử dụng

Tên hướng dẫn
Mô tả file hướng dẫn
File hướng dẫn
Links
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý lịch họp
Hệ thống quản lý lịch họp
https://a7cfdecc-b898-4ee1-8141-ba057c0f88a2.usrfiles.com/ugd/a7cfde_28d91c5f6dcc473ca638ea624d6b1abe.pdf
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Webex
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Webex
https://a7cfdecc-b898-4ee1-8141-ba057c0f88a2.usrfiles.com/ugd/a7cfde_b86a54bece2344d3855d82f385dc0829.pdf
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Zoom
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Zoom
https://a7cfdecc-b898-4ee1-8141-ba057c0f88a2.usrfiles.com/ugd/a7cfde_2179b4d4949c401ba083f56a2267aea8.pdf
Hướng dẫn sử dụng hội nghị trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng hội nghị trực tuyến
https://a7cfdecc-b898-4ee1-8141-ba057c0f88a2.usrfiles.com/ugd/a7cfde_88f3e0ff49294943a4e26c25cb945b12.pdf
Sơ đồ dịch vụ
Sơ đồ chú giải các dịch vụ mở rộng
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_419a13ffbe204a60b130295395099fde~mv2.png
Chú giải thông số dự báo lũ 2
Bảng mô tả các thông số quan trắc dự báo lũ
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_a9822639a136425aaef8bee4935461ea~mv2.png
Hướng dẫn giao diện dự báo lũ
Hướng dãn sử dụng chức năng dự báo lũ của Uỷ hội
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_f0d5cf9e31f54808964b3f15a6173792~mv2.png
Hướng dẫn giao diện cảnh báo lũ quét
Hướng dãn sử dụng chức năng dự báo lũ quét của Uỷ hội
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_0396fa2609a746fda3ac9f973209fff8~mv2.png
Hướng dẫn giao diện quan trắc tài nguyên nước
Hướng dãn sử dụng chức năng theo dõi giám sát quan mạng giám sát của Uỷ hội
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_8d314e8c282947ccb0b2c22f570b2fd2~mv2.png
Chú giải thông số dự báo lũ
Bảng mô tả các thông số quan trắc cảnh báo dự báo lũ
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_57cfaf5a9dd14ddab50009c9ade211cb~mv2.png
Chú giải thông số trạm quan trắc tài nguyên nước
Bảng thông số chính cho trạm quan trắc
https://static.wixstatic.com/media/a7cfde_b65f85424047478fb288a7a276b409cb~mv2.png

User Guides

bottom of page